การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2561

Spread the love
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2561 จัดให้มีการทดสอบโดยวัด ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)โดย มีหน่ายงานที่ร่วมสอบ คือ

  ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒. สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  ๓. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  ๔. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ๕. สำนักการศึกษาเมืองพัทยา

  ๖. โฮมสคูล

  ๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ๘. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

  ๙. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  ๑๐. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษา เพิ่มเติมได้ที่นี่

แสดงความคิดเห็น