การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

Spread the love
  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

               การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาในการเขียนรายงานต้องสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียนตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีความชัดเจนในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพแนวใหม่ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลมีข้อมูลในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา และใช้ข้อมูลรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงจัดทำเอกสารเล่มนี้ขึ้น

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนสามัญ

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 2559 CLICK ที่นี่

 

 

แสดงความคิดเห็น