fbpx

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

         ประกาศจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

 1. รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

1.2 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.3 จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

 1. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานนิติการ งานวินัย งานวิชาการกฎหมาย งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่าง ๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าธรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา /คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือที่ได้รับมอบหมาย

3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้าม

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1  มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (ภายในวันปิดรับสมัครสอบ)

1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 1. ลักษณะต้องห้าม

2.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2.2 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

2.3 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

2.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

2.5 เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย

2.7 เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรังความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

2.8 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.9 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

2.10 เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

2.11 เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

           ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 หรือ 1.11 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 1.8 หรือ 1.9 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 1.10 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

          สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2535

รายละเอียดเพิ่มเติม https://admincourt.thaijobjob.com/


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น