fbpx

โครงการอาหารกลางวัน Thai School Lunch

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 329
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

          โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเนคเทค จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการขึ้นจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 12 พ.ค. 2559 ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโครงการแก้มใสฯ เมษายน – พฤษภาคม 2559 ได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal/index.php

          โดยได้มีการเปิดตัวระบบออนไลน์สำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ที่อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคาดว่าโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ฐานข้อมูลตำรับและรายการอาหารจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมการแนะนําสํารับอาหารที่จัดโดยนักโภชนาการจัดโดยระบบอัตโนมัติและจัดโดยโรงเรียนต่างๆที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้นที่สำคัญระบบยังช่วยในการประมวลผลคุณค่าอาหารและงบประมาณที่ใช้ของแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียนไทยแบบยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจยังสามารถเข้ามาเลือกสรรเมนูแนะนำสำหรับเด็กๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.sizethailand.org/lunch

          เนื่องจากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2553 พบว่า เด็กนักเรียนยังมีปัญหาน้ำหนักน้อยและเตี้ยเกือบสี่แสนคน (เฉพาะในสังกัดสพฐ.เพียงสังกัดเดียว) แม้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนหรือท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก จึงจัดอาหารตามประสบการณ์ส่วนบุคคลขาดการประเมินคุณค่าสารอาหารให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก อาหารกลางวันส่วนใหญ่จึงเสี่ยงต่อการไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอซึ่งมีความสำคัญต่อภูมิคุ้มกันธาตุเหล็กที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และแคลเซียมที่เป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อการเจริญเติบโต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากพัฒนา”เกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย”ขึ้น ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMU-School Lunch เพื่อให้ผู้ดูแลการจัดบริการอาหารที่ไม่ได้เป็นนักโภชนาการนำไปใช้จัดเมนูอาหารหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยแสดงคุณค่าอาหารของเมนูที่ถูกเลือกเป็นคุณค่าสารอาหารอย่างง่ายใน”ระบบคะแนนคุณค่าสารอาหาร”ที่ได้พัฒนาขึ้นแทนการแสดงเป็นหน่วยทางวิทยาศาสตร์โปรแกรมนี้จะให้ข้อมูลคุณค่าสารอาหารสำคัญที่มักขาดในจานอาหารเด็กไทยและแสดงชนิด ปริมาณ และงบประมาณของวัตถุดิบอาหารที่ต้องใช้ในเมนูที่ถูกเลือกตามจำนวนผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการจัดการการซื้อและบริหารงบประมาณค่าอาหาร

          โดยขณะนี้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบ Thai School Lunch ได้แล้ว

โรงเรียนสังกัด อปท. ลงทะเบียนได้ที่ https://www.thaischoollunch.in.th/dla_register.php
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ลงทะเบียนได้ที่ https://register.kiddiary.in.th/user/register_childhood

ทั้งนี้ สำหรับ ศพด. จะได้รับรหัสผ่านทาง SMS โดยสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนของ ศพด. ได้ทีคู่มือการลงทะเบียน

ที่มา https://www.thaischoollunch.in.th/

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น