fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่องการตัดโอนเงินงบประมาณแผนดิน งานสายผู้สอน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

วันศุกร์ ครูประถม.คอมมีข่าว ที่ มีหลายฝ่ายถูกถึงเรื่องการตัดเงินงบประมาณ อัตรา จาก ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ไปเป็น ของ ศธ. จริงๆครูประถมอยากจะอธิบายตามความเข้าใจของครูนะคะ แต่ว่า เพื่อไม่ให้ผิดพลาดจากข้อมูล เดิม เราจึงอยากให้ท่าน ลองอ่านแล้ว สรุปทำความเข้าใจ ดูค่ะ เป็นเรื่องที่น่าตื่นตัวอย่างมากๆเลยนะคะ สำหรับ ผู้ที่กำลังจะสอบเข้ารับราชการครู เพราะ การที่ไม่เพิ่มตำแหน่ง  อาจมีผลในการเปิดรับสมัครที่ อัตราการรับ อาจจะน้อยลงไปด้วย  อย่างไรก็ตาม ลองอ่าจเปิดเติ่มได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง
ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 3 (2) และ (4)
กำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใด
ในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ ภูมิภาคหรือจังหวัด และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณ และทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ของ สพฐ ไป กศน
ตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ของ สพฐ ไป กศน

ที่มา  ราชกิจจานุเบกษา


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น