fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ไฟล์แบบ ประเมินสมรรถนะผู้เรียน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ไฟล์แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน (แบบมีสูตรคำนวน)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร m1-3_01okx3

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด m1-3_02okx3

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา m1-3_03okx3

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถใจการใช้ทักษะชีวิต m1-3_04okx3

​สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี m1-3_05okx3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร m4-6_01x3

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด m4-6_02x3

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา m4-6_03x3

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถใจการใช้ทักษะชีวิต m4-6_04x3

​สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี m4-6_05x3

แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Comments
Loading...