fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

เรียนเชิญคุณครูประถมทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ พร้อมใบวุฒิบัตรอีกด้วย
ซึ่งหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ

เรื่อง  การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๔๑๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์

๒. รายชื่อผู้ทําหน้าที่แอดมินประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานได้แต่งตังศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาทีรับผิดชอบงานด้านเพศวิถีศึกษาจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม พร้อมทั้งตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่ ลงทะเบียบเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบ ออนไลน์ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ได้จัดทําคู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาทีรับผิดชอบงานด้านเพศวิถีศึกษาดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู สายงานการสอนดังกล่าว โดยให้ทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. ผู้ทําหน้าที่แอดมินประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านเดิมที่ลงทะเบียนอบรมผ่านโปรแกรมดังกล่าว เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยจะมีปุม “หน้าจัดการข้อมูล” เพิ่มเติมให้รายละเอียดตามคู่มือการดูแลระบบฯ

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจอืนๆ เข้าอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cseelearning.obec.go.th

๒.๑ กรณีผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้แล้วให้เข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post – Test)

๒.๑.๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ให้รอผลการตรวจ แผนการจัดการเรียนรู้ หากไม่มีการแก้ไขจะได้รับใบวุฒิบัตร

๒.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ให้กลับไปเข้าเรียนใหม่ และหลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทีส่งไปก่อนแล้วได้

 *  การส่งแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะครูสายงานการสอนเท่านั้น

๒.๒ ให้ผู้ลงทะเบียนเรียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรม และจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันในรอบแรกของการอบรมฯ

๓. หากเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้ทําหน้าที่แอดมิน หรือผู้ดูแลระบบให้รายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบและแจ้งเปลียนแปลงผู้ดูแลระบบคนใหม่ไปยังสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสล็อคอินและพาสเวิร์ดใหม่ ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบคนใหม่ต้องผ่านการอบรมโปรแกรมดังกล่าวแล้ว

๔.  ให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนของผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้มีรอบระยะเวลาการอบรมและการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ดังนี้

๔.๑ เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๓

๔.๒ ปิดระบบเพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๑ มีนาคม ๑๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๑๕๖๓

๔.๓ เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๑๕๖๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔.๔ ปิดระบบเพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๔.๕ เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจะเปิดและปิดระบบตามช่วงเวลาที่กําหนดคล้ายกับประจําปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น