fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:28

หลักเกณฑ์และวิธีการขอวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

วันนี้เรามีแบบแผนภาพขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคุณครูประถม สามารถอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดด้านล่าง

ดาวน์โหลดแผนภาพวิทยฐานะ

Loader
Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.81 MB]

1

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

2

คุณสมบัติ

ผู้เสนอขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู/วิทยฐานะ

 • วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครู ชนก. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องดำรงวิทยฐานะครู ชนพ. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครู ชช. ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 • ชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 • PLC 50 ชม./ปี

รวมชั่วโมงปฏิบัติงาน

 • ชนก./ชนพ. 800 ชม./ปี
 • ชช./ชชพ. 900 ชม./ปี

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน / งานสนับสนุน การจัดการเรียนรู้/ งานตอบสนองนโยบายและจัดเน้นรวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชม.(ชนก./ชนพ.) และ 4,500 ชม.(ชช./ชชพ.)

3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่ถูกลงโทษทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี

4. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 • ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. ในรอบ 5 ปี ต้องมีจำนวน ชม.การพัฒนาครบ 100 ชม. หากไม่ครบ 100 ชม. แต่มี ชม.การพัฒนาไม่น้อยกว่า 60 ชม. นำ PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. ในแต่ละปีมานับรวมให้ครบ 100 ชม.ได้

5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปี การศึกษาติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปี การศึกษา

3

การประเมิน

 • ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ.

– ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

 • ชช./ชชพ.

• ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ
• ชช. งานวิจัยในชั้นเรียน
• ชชพ. งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

4

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ทุกปีการศึกษา โดยให้ ผอ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งเสนอความเห็น

5

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสิน

ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่ต่ำกว้า ระดับ 2 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ 5
2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) 5 ตัวชี้วัด ต้องได้ ≥ ระดับ 2 จำนวน 2 ตัวชี้วัด และในจำนวน 2 ตัวชี้วัดต้องมีอยู่ในด้าน 2 และด้าน 3 5 ตัวชี้วัด ต้องได้ ≥ ระดับ 2 จำนวน 3 ตัวชี้วัด และในจำนวน 3 ตัวชี้วัดต้องมีอยู่ในด้าน 2 และด้าน 3 5 ตัวชี้วัด ต้องได้ ≥ ระดับ 3 จำนวน3 ตัวชี้วัด และในจำนวน 3 ตัวชี้วัดต้องมีอยู่ในด้าน 2 และด้าน 3 5 ตัวชี้วัด ต้องได้ ≥ ระดับ 4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด และในจำนวน 3 ตัวชี้วัดต้องมีอยู่ในด้าน 2 และด้าน 3
3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด)
4.ผลงานทางวิชาการ กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6

การยื่นคำขอ
ผู้ขอยื่นคำขอรอบปีละ 1 ครั้ง

การขอ ว 21/2560
ตรวจสอบคุณสมบัติ

1. ดำรงตำแหน่ง/ วิทยฐานะ ครบ 5 ปีหรือไม่
2. จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี
3. ไม่ถูกลงโทษทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ
4. พัฒนาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ต้องเข้ารับการพัฒนารวมระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังต้องพัฒนารวม 100 ชม.
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน

7

การพิจารณาผลการอนุมัติการประเมิน

 1. ชนก. + ชนพ. กศจ. พิจารณาอนุมัติไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอ
 2. ชช. + ชชพ. ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอ
 3. เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง

8

การดำเนินการในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน ขอ ว 17/2552

1. ยื่น ขอ ว 17/2552 ก่อนประกาศใช้ ว 21/2552

ก่อน 5 ก.ค. 60 ยื่นขอ ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. ผลการประเมินอนุมัติ/ไม่อนุมัต หลัง 5 ก.ค. 60
อนุมัติ – ยื่นขอวิทยฐานะถัดไปได้อีก 1 ครั้ง
เมื่อมีคุณสมบัติ
– ยื่นภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีคุณสมบัติ/วันที่แจ้งผล
ไม่อนุมัติ – ยื่นขอวิทยฐานะเดิมได้อีก 1 ครั้ง
– ยื่นภายใน 1 ปี นับจากวันที่แจ้งผล

2. มีคุณสมบัติ ตาม ว 17/2552 ก่อน 5 ก.ค. 60 (เคยเสนอและขอทราบผลก่อน 5 ก.ค. 60/ไม่เคยเสนอขอ)

ก่อน หลัง
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอวิทยฐานะ ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. ก่อน 5 ก.ค. 60 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอ หรือเคยยื่นขอแล้วไม่ผ่านการประเมินและทราบผลก่อน 5 ก.ค. 60 ยื่นขอ ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศหลักเกณฑ์ ว 21/2560 (ภายใน 4 ก.ค. 2561)

3. มีคุณสมบัติ ตาม ว 17/2552 ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60

ก่อน หลัง
ไม่มีคุณสมบัติขอวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย/ครู) มีคุณสมบัติขอวิทยฐานะ ให้ยื่นคำขอภายใน 1 ปี ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. นับจากวันที่มีคุณสมบัต

4. ผู้ขอวิทยฐานะครูชำนาญการ จะนำวุฒิ ป. โท/ป.เอก มาลดระยะเวลาต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ว 26/2559

5. ถ้าไม่ยื่น ว 17/2552 ภายในกำหนด หากจะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องดำเนินการตาม ว 21/2560

ที่มา: ก.ค.ศ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น