fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

รร. วัดชัยเฉริมมิตรฯ ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอนคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

– ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่งไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มีสัญชาติไทย

๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้คงามสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการผลเรือน

๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าโรคที่ต้องห้าม ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ ระดับปริณณาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม ๐๙๘ – ๗๗๒๕๓๕๙ (ผอ.กิตติธัช มะลิวงษ์) ๐๘๑ – ๗๕๘๓๑๗๕ (ครูกิตติยา เพ็ชรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)

 

๔. เอกสารและหลักฐานที่สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transclipt) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจำนวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. การยื่นใบสมัคร

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด

๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ facebook โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) https://www.facebook.com/Waichaialermmit/

๗. วิธีการคัดเลือก

การสอบข้อเขียนแล้วฃฃะสัมภาษณ์

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑. สอบข้อเขียนวิชาเอก พรบ. การศึกษา และความรู้ทั่วไปในด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม

๒. สอบสัมภาษณ์

๘๐

 

๒๐

คะแนนรวม ๑๐๐

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนข้สอบวิชาเอกที่มากกว่า อยู่ลำดับที่ดีกว่า และจะพิจารณาเอกคณิตศาสตร์เป็นลำดับแรก

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ https://www.facebook.com/Waichaialermmit/ เฟชบุ๊ค โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่วเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีหนึ่ง ดังนี้

(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอบ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๕ ผู้ได้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีวบประมาณการจ้างหากปากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติธัช มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ที่มา: โรงเรียนวัดเฉลิมมิตร – ไพศาลวิทยาคม


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น