fbpx

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 393

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตามหนังสื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แสดงความคิดเห็น