fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:1

จัดสรรงบประมาณ ให้เขตพื้นที่การศึกษา จาก แผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรค่าเช่าบ้าน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สวัสดี ค่ะ รายงานข่าวการศึกษา สำหรับการ . จัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าบ้านในปี ๒๕๖๒ นี้
สพฐ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จัดสรร ตามหนังสือ ศธ 04006/5809

วันที่ 18 กันยายน 2562

ถึง ผอ. เขตทุกพื้นที่

รายละเอียดหนังสือ แจ้งว่าตามหนังสือที่อ้างอิงถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนงบประมาณปี 2562 จากแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของคณะสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงบดำเนินการหรือดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรายการค่าเช่าบ้านของสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่กลับคืนมาตั้งจ่าย ที่สวนกลางสำนักสำหรับคณะกรรมการ

รายละเอียดอื่นๆดังนี้ค่ะ

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบคลากรภาครั งบดาเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพนที่การศึกษาทุกเขต อ้างถึง หนเสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน ที ศธ o๔ooth ๔๘๒๕ ลงวันที่ Gen สิงหาคม ๒๕bb สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญโจดสรร จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือทีอ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้โอนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิตรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพนฐาน งบดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวสด รายการ ค่าเช่าบ้าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทกเขต กลับคืนมาติงจ่ายที่ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขนพนฐาน ความแจ้งแล้ว นัน บัดนี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบคลากร ภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรยนรูตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนกงานคณะกรรมการการศึกษา ขนพนฐาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเช่าบ้านให้กับสำนักงานเขตพนทีการศึกษา เพื่อทดแทนรายการค่าเช่าบ้านที่โอนงบประมาณกลับคืนมาตังจ่ายที่ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการ รศึกษาขนพื้นฐาน และสำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีจนถึงสินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอยดบญชจดสรรตามสงทสงมาตาย จงเรยนมาเพอทราบและดาเนนการโดยดวน ขอแสดงความนับถือ (นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เทชาธิการคณะกรรผการาทรศึกษาขั้นพื่นฐาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ไทร O ๒๒๘๘ ๕๘๕๑
1.หนังสือแจ้ง สพท. 04006/ว5809

1.หนังสือแจ้ง สพท. 04006/ว5809
2.บัญชีจัดสรร

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น