fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:31

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ตัวช่วยแก้ปัญหาสำหรับเด็กพิเศษ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ตัวช่วยแก้ปัญหาสำหรับเด็กพิเศษ

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง: ออทิสติก

“ออทิสติกไม่ได้สร้างความแตกต่าง

แต่เป็นเพราะว่าเด็กทุกคนแตกต่างกัน

เราจึงควรเรียนรู้และเข้าใจ

ในความแตกต่างกันของเด็กแต่ละคน”

ดาวน์โหลด: คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

จัดทำโดย: สถาบันราชานุกูล

ผู้เขียน: นายแพทย์ทวีศักศิ์ สิริรัตน์เรขา

(จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง: แอลดี Learning Disabiltles (LD)

“เด็กแอลดี เกิดจากการถูกละทิ้ง ละเลย

ขาดโอกาส ไม่ได้เรียน เจ็บป่วยรุนแรง ตาบอด

หูหนวก แขนขาพิการ หรือเป็นชาวต่างชาติ

ครอบครัวควรช่วยเหลือด้านจิตใจ

ไม่ตำหนิติเตียนว่าเป็นความไม่เอาใจใส่เด็ก”

ดาวน์โหลด: เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

จัดทำโดย: สถาบันราชานุกูล

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง: สมาธิสั้น ADHD

“เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง

มีปัญหาในการคงสมาธิและมักพบว่ามีปัญหาในการควบคุมตนเอง

และเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ

ใหผู้คนรอบข้างได้ปวดศีรษะได้บ่อยๆ

ควรช่วยเหลือเด็กในด้านจิตใจ ด้านการศึกษา

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือรักษาด้วยยา”

ดาวน์โหลด: เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

จัดทำโดย: สถาบันราชานุกูล

 

คู่มือผู้ปกครอง: เด็กเรียนรู้ช้า Intellecyual Disability (ID)

“เด็กที่เรียนรู้สิ่งใดอย่างเชื่องช้า

ใช้เวลานานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเล่นได้

แต่ไม่ทันเพื่อนในวัยเดียวกัน

ควรให้เด็กยอมรับตัวตนของตนเอง

ว่างแผน ให้เด็กได้ทำสิ่งใหม่ๆ ลดการเปลียบเทียบ”

ดาวน์โหลด: เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

จัดทำโดย: สถาบันราชานุกูล

 

คู่มือแนวทางการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการนวัตกรรมเท่าทันสื่อรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

“การรู้เท่าทันสื่อ เป็นเหมื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน

เป็นยาต้านพิษจากการครอบงำ

จากโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลาย ที่เด็กๆได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน”

ดาวน์โหลด: คู่มือแนวมางการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณรการนวัตกรรมเม่ามันสื่อ

บรรณาธิการ: สรวงธร นาวาผล และ

สายใจ คงทน

โครงการ ‘นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย’

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.),

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ที่มา: www.FB.com/BEARCANTALKv2

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น