fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:4

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน งบรายได้สถานศึกษา
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. มีสัญชาติไทย
4. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
10. ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
11 มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.076-346798

ประกาศรับสมัคร


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น