fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

[sc name=”headercontact”]

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. ปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 8,299 หน่วยงาน ในส่วนของศธ. ได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 87.60
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับA หรือดีมาก

สำหรับภาพรวม 4 องค์กรหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุป อันดับ 1 สพฐ. ได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับA 92.50 คะแนน,
อันดับ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ระดับA ได้คะแนน 90.18 คะแนน,
อันดับ 3 สำนักงานปลัดศธ. ระดับA ได้คะแนน 87.96 คะแนน และ
อันดับ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับB ได้คะแนน 82.96 คะแนน

ส่วนตัวชี้วัดที่ทำให้ สพฐ. ได้คะแนนดีกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆคือ ตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต ซึ่งได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม โดย สพฐ. ได้มอบเกียติบัตรให้กับทุกสำนักที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อไป

โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดการประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โดยวัดจากกลุ่มตัวอย่างของ สพฐ. ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 364 คน
และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสพฐ.(ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้มาติดต่อราชการ คู่ค้าคู่สัญญา) จำนวน 800 คน

ที่มา อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

[sc name=”foot-post”]


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น