fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 218 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น”  และวรรคสอง กำหนดว่า “สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย” และข้อ 219 กำหนดว่า “ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือรัเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดำเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม” นั้น

ไฟล์เอกสาร แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

Loader
Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [898.68 KB]

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4589
โทรสาร 0 2127 7185 – 6


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น