fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:5

สพฐ. ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระราชปณิธานของล้มเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี ของการจัดงานมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยการยึดมั่นในพระปณิธานของล้มเกล้มรัชกาลที่ 6 “ที่มีจุกมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมือนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” นั้น

Loader
Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [231.08 KB]

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ จะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเขาทําราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาทีมุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลียนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบท การจัดการศึกษาทีเปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

 1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
 2. ผู้ทีเป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
 3. กรณีทีต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมทีต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
 4. การจัดการแข่งขัน ในระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ที่ได้ระดับที่ 1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ กำหนดจัดงานเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน
 5. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กำหนดจัดงาน เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ดังนี้
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวนที 7 – 9 ธนวาคม 2562
  • ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรสะเกษ ระหว่างวันที12 – 14 ธนัวาคม 2562
  • ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที 21 – 23 ธนวาคม 2562
  • ภาคใต้จังหวดันครศรธีรรมราช ระหว่างวันที 6-8 มกราคม 2563
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.50 MB]

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. หนังสือนำ ที่ศธ 04188/ว53  ดาวน์โหลด 
 2. ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดาวน์โหลด
 3. ผุ้ประสานงานกลุ่มสาระ/กิจกรรม  ดาวน์โหลด

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 1. ภาษาไทย  ดาวน์โหลด
 2. คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด
 3. วิทยาศาสตร์  ดาวน์โหลด
 4. นักบินน้อย สพฐ.  ดาวน์โหลด
 5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดาวน์โหลด
 6. สุขศึกษา และพลศึกษา  ดาวน์โหลด
 7. ศิลปะ-ทัศนศิลป์  ดาวน์โหลด
 8. ศิลปะ-คนตรี  ดาวน์โหลด
 9. ศิลปะ-นาฏศิลป์  ดาวน์โหลด
 10. ภาษาต่างประเทศ  ดาวน์โหลด
 11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดาวน์โหลด
 12. คอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด
 13. หุ่นยนต์  ดาวน์โหลด
 14. การงานอาชีพ  ดาวน์โหลด
 15. ปฐมวัย  ดาวน์โหลด
 16. การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนรวม)  ดาวน์โหลด
 17. การศึกษาพิเศษ(เฮพาะความพิการ)  ดาวน์โหลด
 18. การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)  ดาวน์โหลด

กิจกรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือย(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  ดาวน์โหลด

ที่มา: Sillapa.net


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น