fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:12

เตรียมต้อนรับ หลักสูตรพื้นฐานใหม่ ลดเนื้อหา เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม ขอเล่าเรื่องหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดย มีรายละเอียดดังนี้

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแผนแม่บทของประเทศ รวมถึงนโยบายของประเทศ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งทิศทางการพัฒนาหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่เน้นสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ หรือแต่ละช่วงวัย เพื่อเสนอรมว.ศึกษาธิการพิจารณา ในประมาณต้นเดือนมกราคม 2563

“หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานที่เน้นผู้เรียนรู้และปฏิบัติได้ แต่หลักสูตรที่มีการปรับปรุงจะพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน และมีระดับความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ ซึ่งเบื้องต้นได้วางหลักการไว้ว่า ดังนี้

1.การค้นหาตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามพหุปัญญา ความสนใจของผู้เรียน ให้มีโอกาสค้นหาตันเอง และวางเป้าหมายการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น

2.การเรียนการสอนต้องลดการสอนเนื้อหา เน้นเรียนรู้แบบองค์รวม จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง

3.การวัดและประเมินผล เน้นที่พัฒนาการการเรียนรู้และพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะ

4.การสนับสนุนซึ่งจะจัดทำสื่อ แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

การบริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล “เลขาธิการกพฐ.กล่าวและว่า ทั้งนี้หากได้กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแล้ว สพฐ.จะนำมาจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบที่กำหนด โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และนำไปทดลองใช้ โดยกำหนดไว้ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ไปใช้กับโรงเรียนที่พร้อมใช้ ในปีการศึกษา 2564 และใช้กับทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ที่มา: DAILYNEWS


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น