fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

แนวทาง การขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

การขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตําแหน่ง นักการภารโรง

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๔๑๒

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยให้จ้างผู้ปฏิบัติงาน รายเดิมที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ว่างลงทุกกรณี ให้รายงานส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรงรายใหม่ทดแทน จนกว่าจะมี การแจ้งจัดสรรคืน ความแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากมีสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ให้กับสถานศึกษา ในสังกัดที่ยังไม่ได้รับจัดสรรอัตรา และขอรับจัดสรรอัตราดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชี้แจงสถานศึกษาในสังกัด จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ครั้งที่ ๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเป็นการจ้าง อัตราจ้างรายเดิมต่อเนื่อง รวมจํานวน ๑๒,๕๕๕ อัตรา ในจํานวนนี้เป็นอัตราที่ได้รับงบประมาณ จํานวน ๕,๘๖๐ อัตรา และเป็นอัตราที่ไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเจียดจ่ายเงิน งบประมาณในการจ้าง จํานวน ๖,๗๓๔ อัตรา
๒. เนื่องจากการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ที่ผ่านมา เป็นการจัดสรรต่อเนื่องภายใต้กรอบอัตรากําลังเดิม จึงไม่มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง ที่ว่างเหลืออยู่ที่จะจัดสรรเพิ่มให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง จึงให้เกลี่ยอัตราลูกจ้างประจําหรืออัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง จากที่มีความจําเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจําเป็นมากกว่า ตามสมควรแก่กรณี

 

ที่มา สพฐ

ไฟล์แนบ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น