fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สพฐ.แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

25 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๗๐6) เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรร จํานวน ๑ ชุด

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓๐%) จํานวน ๓ รายการ ซึ่งการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเบื้องต้นได้ดําเนินการจัดสรรร้อยละ ๗๐ ของจํานวนนักเรียน และจะได้ โอนเงินงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป สําหรับบัญชีจัดสรรสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดําเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าว ให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ)

รองปลัดกระทรวงศึกษาเริการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาษารางการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

1. หนังสือแจ้งจัดสรร
2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
3. บัญชีจัดสรร สรุปราย สพท.
4. บัญชีจัดสรรรายโรง
5. ร.ร.ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ขอบคุณข้อมูลจาก :: สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น