fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:7

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ฉบับเพิ่มเติม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ฉบับเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ฉบับเพิ่มเติม ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 มกราคม 2563

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๒๖๕

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ดวmoo

โต) มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔) ฉบับเพิ่มเติม เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน ๑ ชุด เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔) ฉบับเพิ่มเติม

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ดําเนินโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔) และมีประกาศผลบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศผลบุคลากรที่ได้รับรางวัล “ ประเภทเกียรติบัตร” เพิ่มเติม จํานวน ๑๖๘ คน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

ด. แจ้งผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔) ฉบับเพิ่มเติม ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

๒. ดําเนินการมอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่ ๔) ฉบับเพิ่มเติม ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ทั้งนี้ สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จะจัดส่ง เกียรติบัตรไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนาพร ระงัยราช) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน :: ติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘ko


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น