fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:24

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

 

คู่มือการใช้จ่าย เงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415 /ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ * คําสั่ง สพฐ. ที่ 53 | 2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 * หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7 / 2198 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547
เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอน
เกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 * หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 231 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเป็นภาระงานสอน ฯ * ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 * หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน * คําสั่ง สพฐ. ที่ 14 /2550 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550 * มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน * คําสั่ง สพฐ. ที่ 1216 | 2549 เรื่อง มอบอํานาจการเดินทางไปราชการ
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 * คําสั่ง สพฐ. ที่ 22/2546 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับพัสดุ
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 * คําสั่ง สพฐ. ที่ 299 / 2546 เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต (Internet) สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546 * คําสั่ง สพฐ. ที่ 329 / 2546 เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสาร และค่าส่งไปรษณียภัณฑ์ สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546 * คําสั่ง สพฐ. ที่ 461 / 2548 เรื่อง มอบอํานาจการอนุญาตใช้เงินสําหรับชื่อดวงตรา
ไปรษณีย์ไว้สํารองใช้ สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

 

คําสั่ง สพฐ. ที่ 264 | 2549 เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการจ่ายเงินและ อนุมัติการจ่ายเงินยืมของหน่วยงานย่อย (สถานศึกษา)
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 คณะทํางานจัดทําคู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

 

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา

ที่มา คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น