fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 63

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

(1 เมษายน 2563)

 

รายละเอียด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 5 ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๐๖๗

ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๕. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๗

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๖๙๖

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ๗. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๔. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

๑๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) จํานวน ๑ ฉบับ ๒. เอกสารหมายเลข ๑ – ๑๔ จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๓ แจ้งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่อ้างถึง ๔ และ ๕ แจ้งการกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสาย และแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง 5 แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่อ้างถึง ๗ ก.ค.ศ. มีมติให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว 5 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การกําหนดฐาน ในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งใหม่ ตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดยอนุโลม ที่อ้างถึง ๘

/คณะรัฐมนตรี

 

 

 


ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําที่ไปช่วย ปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข ๑, เอกสารหมายเลข ๒) ไปยัง สพฐ. สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจําช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข ๓, เอกสารหมายเลข ๔) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และลูกจ้างประจํา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข ๕, เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข ๗) ไปยัง สพฐ. สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๔)

ไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข ๔) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑๐) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน

ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา – สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ระดับสถานศึกษา ต่อ สพท./สศศ. ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

สพท. จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําใน สพท. และ

ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจําในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจําในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

/ภายในวันที่

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

04009/ว 742 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น