fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:2

ร่วมยินดี กับการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ศึกษานิเทศก์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ร่วมยินดี กับการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ศน.

 

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๐๕9

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓00

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ เรียน ศึกษาธิการจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๓ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอส่งประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ท่านพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

รายละเอียดไฟล์แนบ

 

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น