fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่

ตัวอย่างเอกสารบ้างส่วนจาก แ่นวทางการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน

๑.๑.๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑) นักเรียนประจํา ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี

(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน) ๒) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี

(ภาคเรียนละ ๕,๔๐๐ บาท/คน) ๑.๑.๖ เงินอุดหนุนรายหัว สําหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑.๑.๖.๑ ค่าอาหารนักเรียนประจํา ๒๗,000 บาท/คน/ปี

(ภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน) ๑.๑.๖.๒ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจํา 9,000 บาท/คน/ปี

(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน) ๑.๑.๖.๓ ค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ 5,500 บาท/คน/ปี

(ภาคเรียนละ ๒,๙๗๐-๓,๖๓๐ บาท/คน)

๒. ค่าหนังสือเรียน

๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าหนังสือ เสริมประสบการณ์สําหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน เฉพาะ ป.๑ – ป.5 ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียน ครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด ก่อนประถมศึกษา

๒00 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๖๒๕ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๖๑๙ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๖๒๒ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖๓ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๘๐๖ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

๘๑๘ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๗๖๔ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

deale) บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๙๔๙ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ด,m๑๘ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑,๒๖๓ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

๑,๑๐๙ บาท/คน/ปี ชั้น ปวช. ๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,000 บาท/คน/ปี

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพฐ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น