fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติของการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๓๕  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามความ ในข้อ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดกรณีข้าราชการ ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือข้าราชการ ผู้ซึ่งสัมผัสโรคหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าว ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกกัก หรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ มาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้

ให้พิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ โดยให้ข้าราชการดังกล่าวรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการทันที โดยให้ถือว่าข้าราชการดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติ ราชการอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้น ไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้

ทั้งนี้ หากพฤติการณ์ซึ่งเป็นเหตุแห่งการไม่สามารถมา ปฏิบัติราชการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง ให้ถือว่าวันที่ ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้แจ้งข้าราชการและ บุคลากรในสังกัดทราบและดําเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าว อย่างเคร่งครัด โดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบคคล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล งลนทะเบียนประวัติารศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๑

 

 

 

 

 

ที่มา : สพฐ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น