fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๖๓

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๖๓

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดจัดสอบวันที่ ๒๗ – ๓) มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๖๓ จากเดิมกําหนดวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะกําหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศรีสมร กสิศิลป์

(นางศรีสมร กสิศิลป์) รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกต้อง ประทีป ปะสัน (นายประทีป ปะสัน) นักทรัพยากรบุคคลชํา

 

หนังสือประกาศ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น