fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ก.ค.ศ. แจ้ง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพมานับทดแทน

เรื่อง แนวทางการนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้

 

ทางวิชาชีพ (PLC) เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อํานวยการ อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย คําอธิบายและตัวอย่างการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อ ๒.๒ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ โดยในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมงสําหรับขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ชั่วโมงสําหรับขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงาน ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง ต่อมาส่วนราชการ แจ้งว่า หลังจากประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ในระยะเริ่มแรกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ส่วนใหญ่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามที่ กค.ศ. กําหนด สามารถนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา กําหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ หากมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ครบตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แล้ว ไม่สามารถนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้ และได้กําหนดแนวทางการนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้

 

๑. ให้นําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวมานับเป็นชั่วโมง การพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากําหนด หรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๓ ได้

๒. การนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ดําเนินการ ดังนี้

๒.๑ ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น)

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นําชั่วโมง การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันสิ้นรอบปีนั้นมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก>>ไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 23 มกราคม 2563


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น