fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรี ตัวอย่างหนังสือ ขอมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องจากโยกย้ายหน่วยราชการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แจกฟรี ตัวอย่างหนังสือ ขอมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องจากย้าย โยกย้าย  เปลี่ยนแปลงโรงเรียน

 

เนื่องจากมีหลาย กศจ. ประกาศการย้ายข้าราชการในหน่วยงาน ทีมงานจึงเห็นควรนำเสนอ หนังสือตัวอย่าง ขอมอบงานในหน้าที่

 

 

 

แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

โรงเรียนบ้านโนนยาง

วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้าพเจ้านางสุรีรัตน์  บุญหล้า ตำแหน่ง ครู คศ.1 ขอมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องจาก ข้าพเจ้าต้องย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบหมายงานในหน้าที่ราชการตามรายละเอียด ดังนี้

 

งานฝ่ายวิชาการ

ที่ เรื่อง จำนวน การปฏิบัติงาน
ระเบียบสะสม  ระดับชั้น อนุบาล ๑-๒  ๒๑ เล่ม เอกสาร
สมุดรายงานประจำตัวเด็ก ระดับอนุบาล ๑-๒ ๒๑ เล่ม เอกสาร
แฟ้มบันทึกเยี่ยมบ้าน ระดับอนุบาล ๑-๒ ๒ เล่ม เอกสาร
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ระดับอนุบาล ๑-๒ ๒๑ เล่ม เอกสาร

 

งานฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายการเงิน

ที่ เรื่อง จำนวน การปฏิบัติงาน

 

งานฝ่ายอนามัย

ที่ เรื่อง จำนวน การปฏิบัติงาน
เอกสาร อย.น้อย ๕ เล่ม เอกสาร
สำเนาประเมินคุณภาพโรงเรียน อย.น้อย ๑ เล่ม เอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานครุภัณฑ์ในชั้นเรียน อนุบาล ๑-๒

ที่ เรื่อง จำนวน การปฏิบัติงาน
โต๊ะครู ๑ ตัว  
เก้าอี้พลาสติก ๑ ตัว  
เก้าอี้นักเรียน ๑ ตัว  
ตู้ไม้เก็บของ ๘ ตู้  
ชั้นวาง ๑๓ ตัว  
โทรทัศน์ ๑ เครื่อง  
เครื่องปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง  
       

 

 

 

                                                                                                ผู้มอบงาน…………………………..

(นางสุรีรัตน์   บุญหล้า)

ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านโนนยาง

ที่                                                                                      วันที่   ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง       มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ

เรียน      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

สิ่งที่แนบมาด้วย   แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

ข้าพเจ้านางสุรีรัตน์  บุญหล้า  ตำแหน่ง ครู คศ.1           ขอมอบงานในหน้าที่ราชการให้กับโรงเรียนบ้านโนนยาง เนื่องจากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่แนบมาด้วย

 • แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้มอบ

(นางสุรีรัตน์  บุญหล้า)

ครู คศ.1

 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………

(นายบุญจันทร์  จันทร์พวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านโนนยาง

ที่

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบงานในหน้าที่และตรวจรับพัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตามผลการสอบแข่งขันได้ ราย นางสุรีรัตน์  บุญหล้า ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 ที่โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ โดยขอให้ข้าราชการครูรายดังกล่าวส่งมอบหมายงานในหน้าที่และส่งตัวไปรายงานตัวเพื่อรับหนังสือส่งตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามหนังสือ …………………… เพื่อให้การมอบงานในหน้าที่และตรวจรับพัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

๑.                                                           ประธานกรรมการ

๒.                                                          รองประธานกรรมการ

๓.                                                           กรรมการ

๔.                                                            กรรมการ

๕.                                                             กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรับมอบงานในหน้าที่และตรวจรับพัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามบันทึกรายการส่งมอบหน้าที่และพัสดุ

 

โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ 

แบบมอบหมายงาน

แบบมอบหมายงาน

ขอบคุณ  คุณครู นางสุรีรัตน์  บุญหล้า ผู้เผยแพร่ข้อมูลค่ะ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น