fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3

 

 

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ ๓ ระยะเวลา ๓ เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน มาตั้งจ่ายให้หน่วยเบิกจ่ายนี้ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

องความนับถือ

(นายวันชัย ธงชัย)

ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕

 

ไฟล์เอกสาร สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น