fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ด่วนที่สุด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้

 

สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. 

 เรื่อง การให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ฯ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ และศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่เคยดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่เคยดํารงตําแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

นายชาล มะลิลา

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๔๐, ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๘ – ๙ ต่อ ๑๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น