fbpx

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งหนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานนักเรียน ปี 62

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 356

 

 

ด่วนที่สุด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

  • ๑. การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ให้ลงเวลาเรียนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ขีดเส้นด้วยหมึกสีแดงแล้วเขียนหรือพิมพ์คําว่า “ปิดเรียนด้วย เหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓”
  • ๒. การอนุมัติการจบการศึกษา
  • ๒.๑ กรณีที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว สถานศึกษาต้องดําเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
  • ๒.๒ กรณีที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมิได้ดําเนินการวัดและประเมินผลหรือการวัดและประเมินผลไม่เสร็จสิ้น ให้สถานศึกษาพิจารณา ดําเนินการวัดและประเมินผลให้แล้วเสร็จตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ต้องดําเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  • ๒.๓ กรณีที่สถานศึกษายังจัดการเรียนการสอนยังไม่ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และ ยังมิได้ดําเนินการวัดและประเมินผล ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และให้ดําเนินการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ต้องดําเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

นายอํานาจ วิชยานวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งหนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานนักเรียน ปี 62
ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งหนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานนักเรียน ปี 62

ที่มาข้อมูลจาก ศธ.360 องศา

แสดงความคิดเห็น