fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ศ.2548 เคอร์ฟิว

มาตรา 9

1.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ

3.ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่ง หนังสือ สิ่งพิมพ์

4.ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

5.ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ

6.ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัย ของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กําหนด


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น