fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ธนาคารออมสิน ส่งหนังสือแนวทางพักชำระหนี้มาตรการช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้โดยอัตโนมัติ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

13 เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชําระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๔)

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือธนาคารออมสิน จํานวน ๒ แผ่น

ด้วยธนาคารออมสิน แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coid-๑๙) ที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ซึ่งรัฐบาลได้ดําเนินการมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ ในการนี้ จึงมีมาตรการช่วยเหลือด้วยโครงการพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติสําหรับลูกหนี้ เดิมของธนาคาร เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.จึงขอความร่วมมือ สํานักงาน สกสค.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กับธนาคารออมสินทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพร สมศรี)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ปฏิบัติการแทน สํานักบริหารทรัพย์สิน –

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๐ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๔

 

ที่มา เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น