fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบของ “บทความวิจัย”

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบของ “บทความวิจัย” เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ สคบศ.ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีงานวิจัยสามารถส่งได้ทุกท่านนะคะ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ด้วย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) กำหนดจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน (Innovation for Educational Administration Transformation)” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไป ได้รับประสบการณ์และการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศ และเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยากร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป

ลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานที่ http://www.nidtep.go.th


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น