fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แจ้งด่วน ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา   เพื่อถวายความอาลัยแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์ รวม 3 วันทำการ
ในวันที่ 5,7, 8 พฤษภาคม 2563

 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑omoo

9 พฤษภาคม ๒๕๖ เรื่อง เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์

เรียน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ด้วย ฟรา จาโกโม ดัลลา ตอร์เร เดล เตมปีโอ ดี ซันกวีเนตโต (His Most Eminent Highness Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแต่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ใน

วันอังคารที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่  ๖ และวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ วันทําการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกําหนดวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกํากับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๒ (ราชา) โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔000 ต่อ ๑๕๓๒ www.soc.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

หนังสือแจ้งให้ลดธง

 

รูปแบบการลดธงชาติครึ่งเสา อย่างถูกต้อง

 

รูปแบบการลดธงชาติ ครึ่งเสา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น