fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. แจ้งด่วน เชิญครูและผู้บริหาร อบรม 7 พ.ค.63 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโควิค พร้อมรับเกียรติบัตร

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

ลงทะเบียนได้ที่เว็บ http://www.dlthailand.com/covid-19
ช่องทางรับเกียรติบัตรอบรม  คลิก
กำหนดการอบรม จะเริ่มตั้งเวลา 9.00 น. และให้ทำแบบทดสอบในช่วงเวลา 15.30 น.
เอกสารประกอบการอบรม

 

 รับชมการอบรม

* ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม  และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม 

COVID-19 TEST

หมายเหตุ :   *เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม
 • – ภาคเหนือ
 • – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • – ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
  – ภาคตะวันออก
  – ภาคตะวันตก
  – ภาคใต้ 
  – ภูมิภาคอื่น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : [email protected]

 

ที่มา http://www.dlthailand.com/covid-19

 

 

 


เอกสารประกอบการอบรบ 

 

ตารางการอบรม

ตารางการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยช่องทาง

– ช่องโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๕ – เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (www.dltv.ac.th)

– YouTube OBEC TV ช่องสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (https://www.youtube.com/obectvonline)

Facebook OBEC CHANNEL (https://www.facebook.com/obectvonline/)

– เว็บไซต์ OBEC CHANNEL (http://www.obectv.tv)

เวลา

รายการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV

โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ชี้แจงแนวทางการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบข้อคิดและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ นายสนิท แย้มเกษร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น ถาม – ตอบ คําถามจากผู้เข้าร่วมอบรมปลายทาง

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. พิธีปิดการอบรม

โดย ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เอกสารอื่นๆ

เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบ่งตาม  Cluster ) ในการอบรม เรื่อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. -15.30 น.

ท่านสามารถโทรสอบถามได้ เลยค่ะ

เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น