fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สรุปการรับชมการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อม ตัวอย่างไฟล์ word แก้ไขได้

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

เอกสาร สรุปการรับชมการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ📡 พร้อม ตัวอย่างไฟล์ word แก้ไขได้

‼️สรุปการรับชมการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ📡
📝การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ทาง OBEC Channel

นโยบายการจัดการศึกษาช่วง COVID-19
✳️ “เพิ่ม”เวลาพัก “ลด”เวลาประเมิน “งด”กิจกรรมที่ไม่จำเป็น ✳️

การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ระยะที่ 1️⃣ การเตรียมความพร้อม
📌1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563
ระยะที่ 2️⃣ ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
📌18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
ระยะที่ 3️⃣ การจัดการเรียนการสอนทางไกล
📌1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
– 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– 30 พฤศจิกายน 2563 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– 1 ธันวาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
– 30 เมษายน 2564 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระยะที่ 4️⃣ การทดสอบและศึกษาต่อ
📌1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564

– โรงเรียนและคุณครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้
– ส่วนกลาง สพฐ. เป็นตัวกลางสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลโรงเรียน

การออกแบบการเรียนการสอน
80% การเรียนการสอนสนับสนุนโดยส่วนกลาง *ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
20% การเรียนการสอนเพิ่มเติมออกแบบเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ **พิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนและโรงเรียน

📌การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
1️⃣ ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด
2️⃣ ON-AIR เรียนที่บ้าน
1) ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สื่อ DLTV
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้สื่อของ สพฐ.
3️⃣ ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น
1) DLTV – www.dltv.ac.th
🔺 อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) DEEP (Dijital Education 3xcellence Platfrom) – www.deep.go.th
🔺 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
🔺 อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

👨🏻‍🏫บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนการเตรียมความพร้อมของผู้อำนวยการโรงเรียน
1. สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์และคลื่นสัญญาณ
2. จัดกลุ่มความพร้อมของการเข้าถึงเป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มที่มีความพร้อม 100%
– กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง หรือ 50%
– กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง พร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม
4. สำรวจความพร้อมผู้ปกครองด้านเวลา
5. จัดกลุ่มความพร้อมของอุปกรณ์เป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มที่มีความพร้อม 100%
– กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง หรือ 50%
– กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพร้อมปานกลาง พร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม
7. จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
8. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด
9. มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

🤝การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.)
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

👨🏻‍🏫ภารกิจประจำวันของผู้อำนวยการโรงเรียน
– 07.30 – 09.00 น. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของครู
– 09.30 – 16.00 น.
– อำนวยความสะดวก สนับสนุน การปฏิบัติงานของครู และการเรียนของนักเรียน
– ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
– ปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม
– 16.00 – 16.45 น. รับรายงานการปฏิบัติงานของครูและร่วมกันสรุปผล
– โรงเรียนประมวลผลและสรุปผลการปฏิบัติงานต่อ สพป./สพม. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือโดยทันที กรณีมีปัญาหรือมีเหตุฉุกเฉิน

✏️การเตรียมพร้อมของครู
1. ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2. จัดทำใบงาน แบบฝึกหัดตามจุดเน้นในสาระการเรียนรู้
3. สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน
4. นัดหมายวันเวลาการพบปะนักเรียน

👩🏻‍🏫ภารกิจประจำวันของครู
1. 07.00 – 07.30 น. ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน (ผู้ปกครอง)
2. 08.00 – 11.00 น. จัดการเรียนการสอนอนุบาล
3. 08.30 – 13.30 น. (14.30 น.) จัดการเรียนการสอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. 14.30 – 16.00 น. ทบทวนบทเรียนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง
5. 16.00 – 16.45 น. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

🏡การพบปะนักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
1. มอบหน้าที่ความรับผิดชอบของครูในการพบปะนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. จัดระบบพบปะในมิติด้านเวลา สถานที่ และวิธีการ
3. พบปะนำใบงาน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียน (ถ้ามี) ไปส่งให้นักเรียน และนำแบบฝึกหัด ใบงานมาตรวจ (2 แฟ้ม ต่อนักเรียน 1 คน)

📡กระบวนการเรียนทางไกล
1. เตรียมความพร้อม
2. การเรียนทางไกล
3. การติดต่อสื่อสารพบปะผู้ปกครองนักเรียน (มุ่งเน้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
4. ประเมินผล

📺เวลาออกอากาศ DLTV
📡Live (สด)
08.30 – 11.30 น. ระดับชั้นอนุบาล
08.30 – 13.30 น. (14.30 น.) ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
🎞Rerun (ย้อนหลัง)
รอบที่ 1 ➡️เริ่ม 14.30 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 2 ➡️เริ่ม 20.30 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการรับสัญญาณ
– ผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186-200
– เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
– แอปพลิเคชั่น DLTV
สรุปโดย : Kru Prod

ขอบคุณที่มา Loma Prod

 

ขอบคุณที่มา

รายงานผลการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

🙏เครดิตเพจ 😊ห้องสื่อครูคอม 🙏ขอบคุณนะคะ
♦️♦️♦️👇🏻👇🏻♦️♦️♦️
Link Download ไฟล์เวิร์ด : https://drive.google.com/file/d/1gLWMEFRZofbkgD4C90AluIf_2-MGuil6/


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น