fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สรุปการรับชมการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อม ตัวอย่างไฟล์ word แก้ไขได้

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เอกสาร สรุปการรับชมการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ📡 พร้อม ตัวอย่างไฟล์ word แก้ไขได้

‼️สรุปการรับชมการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ📡
📝การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ทาง OBEC Channel

นโยบายการจัดการศึกษาช่วง COVID-19
✳️ “เพิ่ม”เวลาพัก “ลด”เวลาประเมิน “งด”กิจกรรมที่ไม่จำเป็น ✳️

การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ระยะที่ 1️⃣ การเตรียมความพร้อม
📌1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563
ระยะที่ 2️⃣ ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
📌18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
ระยะที่ 3️⃣ การจัดการเรียนการสอนทางไกล
📌1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
– 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– 30 พฤศจิกายน 2563 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– 1 ธันวาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
– 30 เมษายน 2564 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระยะที่ 4️⃣ การทดสอบและศึกษาต่อ
📌1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564

– โรงเรียนและคุณครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้
– ส่วนกลาง สพฐ. เป็นตัวกลางสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลโรงเรียน

การออกแบบการเรียนการสอน
80% การเรียนการสอนสนับสนุนโดยส่วนกลาง *ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
20% การเรียนการสอนเพิ่มเติมออกแบบเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ **พิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนและโรงเรียน

📌การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
1️⃣ ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด
2️⃣ ON-AIR เรียนที่บ้าน
1) ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สื่อ DLTV
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้สื่อของ สพฐ.
3️⃣ ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น
1) DLTV – www.dltv.ac.th
🔺 อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) DEEP (Dijital Education 3xcellence Platfrom) – www.deep.go.th
🔺 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
🔺 อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

👨🏻‍🏫บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนการเตรียมความพร้อมของผู้อำนวยการโรงเรียน
1. สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์และคลื่นสัญญาณ
2. จัดกลุ่มความพร้อมของการเข้าถึงเป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มที่มีความพร้อม 100%
– กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง หรือ 50%
– กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง พร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม
4. สำรวจความพร้อมผู้ปกครองด้านเวลา
5. จัดกลุ่มความพร้อมของอุปกรณ์เป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มที่มีความพร้อม 100%
– กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง หรือ 50%
– กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพร้อมปานกลาง พร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม
7. จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
8. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด
9. มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

🤝การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.)
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

👨🏻‍🏫ภารกิจประจำวันของผู้อำนวยการโรงเรียน
– 07.30 – 09.00 น. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของครู
– 09.30 – 16.00 น.
– อำนวยความสะดวก สนับสนุน การปฏิบัติงานของครู และการเรียนของนักเรียน
– ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
– ปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม
– 16.00 – 16.45 น. รับรายงานการปฏิบัติงานของครูและร่วมกันสรุปผล
– โรงเรียนประมวลผลและสรุปผลการปฏิบัติงานต่อ สพป./สพม. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือโดยทันที กรณีมีปัญาหรือมีเหตุฉุกเฉิน

✏️การเตรียมพร้อมของครู
1. ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2. จัดทำใบงาน แบบฝึกหัดตามจุดเน้นในสาระการเรียนรู้
3. สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน
4. นัดหมายวันเวลาการพบปะนักเรียน

👩🏻‍🏫ภารกิจประจำวันของครู
1. 07.00 – 07.30 น. ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน (ผู้ปกครอง)
2. 08.00 – 11.00 น. จัดการเรียนการสอนอนุบาล
3. 08.30 – 13.30 น. (14.30 น.) จัดการเรียนการสอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. 14.30 – 16.00 น. ทบทวนบทเรียนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง
5. 16.00 – 16.45 น. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

🏡การพบปะนักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
1. มอบหน้าที่ความรับผิดชอบของครูในการพบปะนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. จัดระบบพบปะในมิติด้านเวลา สถานที่ และวิธีการ
3. พบปะนำใบงาน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียน (ถ้ามี) ไปส่งให้นักเรียน และนำแบบฝึกหัด ใบงานมาตรวจ (2 แฟ้ม ต่อนักเรียน 1 คน)

📡กระบวนการเรียนทางไกล
1. เตรียมความพร้อม
2. การเรียนทางไกล
3. การติดต่อสื่อสารพบปะผู้ปกครองนักเรียน (มุ่งเน้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)
4. ประเมินผล

📺เวลาออกอากาศ DLTV
📡Live (สด)
08.30 – 11.30 น. ระดับชั้นอนุบาล
08.30 – 13.30 น. (14.30 น.) ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
🎞Rerun (ย้อนหลัง)
รอบที่ 1 ➡️เริ่ม 14.30 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 2 ➡️เริ่ม 20.30 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการรับสัญญาณ
– ผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186-200
– เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
– แอปพลิเคชั่น DLTV
สรุปโดย : Kru Prod

ขอบคุณที่มา Loma Prod

 

ขอบคุณที่มา

รายงานผลการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

🙏เครดิตเพจ 😊ห้องสื่อครูคอม 🙏ขอบคุณนะคะ
♦️♦️♦️👇🏻👇🏻♦️♦️♦️
Link Download ไฟล์เวิร์ด : https://drive.google.com/file/d/1gLWMEFRZofbkgD4C90AluIf_2-MGuil6/

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...