fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

กระทรวงมหาดไทย 9 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๒๑๒ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๓

ตามที่ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเตรียมความพร้อมในการจัด การเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดดําเนินการ ดังนี้

๑. ด้านอาคาร สถานที่ ๑.๑ ความปลอดภัย

เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย เป็นแนวทาง ในการดําเนินการ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ใช้มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นแนวทาง ในการดําเนินการด้วย

๑.๒ ความสะอาด

ก่อนการเปิดภาคเรียน จัดให้มีการทําความสะอาดอาคารเรียน ห้องรับประทาน อาหาร ห้องน้ํา สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และบริเวณพื้นผิวสัมผัส ด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และช่วงเปิดภาคเรียน จัดให้มีการทําความสะอาด ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงพื้นผิวที่สัมผัสมาก อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง และจัดให้มีการทําความสะอาด ห้องน้ําอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

 

าตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษา
าตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษา
าตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษา
าตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษา

 

 

าตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเนื้อหาไฟล์ pdf


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น