fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 นำข่าวการศึกษา การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู มาฝากค่ะ รายละเอียดตามนี้เลยค่ะ

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/a ๕๓๗๓๙

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๒๒๗

ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จํานวน ๑ ฉบับ ๒. แบบรายงานข้อมูลเกษียณอายุราชการ

จํานวน ๑ ฉบับ ๓. แนวปฏิบัติการดําเนินการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ

จํานวน ๑ ฉบับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นําไปดําเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สําเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (รอบที่ ๒) เพิ่มเติม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตําแหน่ง

๒. จัดสรรคืนตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/วิด๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

/๒. นําอัตรา…

 

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...