fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:172

ดาวน์โหลดได้เลย !! คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

 

วันนี้เว็บไซต์ครูประถม มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคย ซึ่งเราได้รวบรวม  คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน ของระดับชั้นประถมศึกษา  มาไว้ให้สำหรับเด็กๆ เพื่อฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกันค่ะ

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น

เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ  แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบท ของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียน  ไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้  สำหรับการจัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ นั้น

สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ และมีความรู้  ความสามารถ  ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของแต่ละมาตรฐานตามที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับชั้น  สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียน  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

 

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนคำศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวลของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง พิจารณาจัดทำเอกสาร“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผล ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>

 

ขอขอบคุณ : สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น