fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:68

ด่วนที่สุด!! การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถม ได้รวบรวมเอกสาร การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาฝากคุณครูที่ต้องการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขั้นค่ะ

โดย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินที่ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามปฏิทินดำเนินการปีงบประมาณ 2563 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ขอให้ชะลอรายงานข้อมูลจำนวนผู้ที่ยื่นคำร้อง ขอรับการประเมิน
ครั้งที่ 3 ตามปฏิทินดำเนินการดังกล่าว โดยให้ไปขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและเงินลงทุนสำรองจ่ายตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ. ศ. 2561 ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประมวล ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในปีงบประมาณ 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และเพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 2564 จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

 1. รายงานข้อมูลจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินที่ได้ส่งผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3
 2. รายงานข้อมูลตามบัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยให้รายงานข้อมูล
  ตามปฏิทินดำเนินการที่กำหนด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 

ขอขอบคุณที่มา : สพฐ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น