fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โอกาสมาแล้ว! Thai Mooc เปิดหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ มากกว่า 300 หลักสูตร รับประกาศนียบัตรฟรี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำหรับใครที่มีเวลว่าง ตอนนี้เว็บไซต์ ThaiMOOC เปิดหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ มากกว่า 300 หลักสูตร รับประกาศนียบัตรฟรี ใครที่สนใจอยากเพิ่มความรู้ สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย

คำชี้แจง..ผู้เรียนในระบบ Thai MOOC ทุกท่าน

Thai MOOC ได้พัฒนาระบบ Login ใหม่ขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานของผู้เรียน นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบ Thai MOOC LMS ขึ้นใหม่ (จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ออนไลน์ได้ดีขึ้นและมีรายวิชาใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ผู้เรียนในระบบเดิม ยังสามารถเข้าใช้งาน Old Version เพื่อเรียนวิชาที่ยังค้างอยู่ให้จบได้และโปรด Download ประกาศนียบัตรออนไลน์ที่ท่านได้รับ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนใช้งานในระบบใหม่ในการเรียนครั้งต่อไป

 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

เลือกดูรายชื่อวิชาบนระบบ Thai MOOC
https://cutt.ly/FreeOnlineCourses

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาไทยชั่วโมง
การเรียนรู้
Link สมัครเรียน (Short URL)หมายเหตุ
AAT001การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา6https://cutt.ly/AAT001 
AAT002การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย6https://cutt.ly/AAT002 
AAT003การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาสร้างสรรค์6https://cutt.ly/AAT003 
AAT004การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา6https://cutt.ly/AAT004 
BCN001การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์10https://cutt.ly/BCN001 
BRU001ภาษาอังกฤษพื้นฐาน24https://cutt.ly/BRU001 
BU001รู้ทันภัยไซเบอร์6https://cutt.ly/BU001 
CMU001การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม10https://cutt.ly/CMU001ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU002กล้วยไม้วิทยา10https://cutt.ly/CMU002ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU003การพยาบาลผู้สูงอายุ10https://cutt.ly/CMU003 
CMU004ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข10https://cutt.ly/CMU004 
CMU005การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย10https://cutt.ly/CMU005 
CMU006การเป็นพลเมือง10https://cutt.ly/CMU006 
CMU007จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน10https://cutt.ly/CMU007 
CMU008ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน10https://cutt.ly/CMU008 
CMU009การรู้สารสนเทศ10https://cutt.ly/CMU009 
CMU010การรู้เท่าทันสื่อ10https://cutt.ly/CMU010 
CMU011การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ10https://cutt.ly/CMU011 
CMU012การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ10https://cutt.ly/CMU012 
CMU013การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ10https://cutt.ly/CMU013 
CMU014อาหารล้านนา10https://cutt.ly/CMU014 
CMU015อาหารนานาชาติ10https://cutt.ly/CMU015 
CMU016เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น10https://cutt.ly/CMU016ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU017เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ10https://cutt.ly/CMU017 
CMU018ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10https://cutt.ly/CMU018 
CMU019ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ10https://cutt.ly/CMU019ขออภัยรายวิชานี้อยู่ระหว่างการรอลายเซ็นผู้สอน
CMU020ไอทีเพื่อการศึกษา10https://cutt.ly/CMU020 
CMU021การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที10https://cutt.ly/CMU021 
CMU022ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์12https://cutt.ly/CMU022 
CMU023การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น10https://cutt.ly/CMU023 
CMU024คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล12https://cutt.ly/CMU024 
CMU025ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย)10https://cutt.ly/CMU025 
CMU026โปรแกรมไพทอนสำหรับวิทยาการข้อมูล10https://cutt.ly/CMU026 
CMU027การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง10https://cutt.ly/CMU027 
CMU028การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ10https://cutt.ly/CMU028 
CMU029จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง10https://cutt.ly/CMU029 
CMU030การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว10https://cutt.ly/CMU030 
CMU031เทคนิคการจัดการความเครียด10https://cutt.ly/CMU031-1 
CMU032คลังข้อมูล10https://cutt.ly/CMU032-1 
CMU033การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล10https://cutt.ly/CMU033 
CMU034วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น10https://cutt.ly/CMU034 
CPRU001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต24https://cutt.ly/CPRU001 
CPRU002ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู12https://cutt.ly/CPRU002 
CPRU004การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 2112https://cutt.ly/CPRU004 
CRRU001การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D10https://cutt.ly/CRRU001 
CRRU003การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor10https://cutt.ly/CRRU003 
CRRU005ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP10https://cutt.ly/CRRU005 
CRRU006การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน10https://cutt.ly/CRRU006 
CRRU007การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น10https://cutt.ly/CRRU007 
CRRU008มวยไทยขั้นพื้นฐาน6https://cutt.ly/CRRU008 
CRRU009นาฏมวยไทย6https://cutt.ly/CRRU009 
CRRU010นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย6https://cutt.ly/CRRU010 
CRRU011ขันโตกล้านนา6https://cutt.ly/CRRU011 
CRRU012อาหารสำหรับผู้สูงอายุ6https://cutt.ly/CRRU012 
CRRU013แคลคูลัสพื้นฐาน8https://cutt.ly/CRRU013 
CRRU014การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์8https://cutt.ly/CRRU014 
CRRU015ภาษาศาสตร์เบื้องต้น6https://cutt.ly/CRRU015 
CRRU016ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน8https://cutt.ly/CRRU016 
CRRU017ภาษาและวัฒนธรรม6https://cutt.ly/CRRU017 
CU001วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา10https://cutt.ly/CU001 
CU002นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน10https://cutt.ly/CU002 
CU003การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร10https://cutt.ly/CU003 
CU004การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก10https://cutt.ly/CU004 
CU005สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS10https://cutt.ly/CU005 
CU006ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ10https://cutt.ly/CU006 
CU008การวางแผนกลยุทธ์6https://cutt.ly/CU008 
CU009การคิดสร้างสรรค์6https://cutt.ly/CU009 
CU010การสอนงาน6https://cutt.ly/CU010 
CU011การให้คำปรึกษาในงาน6https://cutt.ly/CU011 
CU012การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์6https://cutt.ly/CU012 
CU013การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล6https://cutt.ly/CU013 
CU014ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร6https://cutt.ly/CU014 
CU015องค์การแห่งการเรียนรู้6https://cutt.ly/CU015 
CU016เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ6https://cutt.ly/CU016 
CU017การบริการที่เป็นเลิศ6https://cutt.ly/CU017 
CU018การออกแบบสาร3https://cutt.ly/CU018 
CU019การจัดการความรู้3https://cutt.ly/CU019 
CU020การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ3https://cutt.ly/CU020 
CU021การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา3https://cutt.ly/CU021 
CU022เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา3https://cutt.ly/CU022 
CU023วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้30https://cutt.ly/CU023 
DDC001การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG36https://cutt.ly/DDC001 
DEPA001สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน2https://cutt.ly/DEPA001 
DEPA002พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล2https://cutt.ly/DEPA002 
DEPA003เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก2https://cutt.ly/DEPA003 
DEPA004เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร2https://cutt.ly/DEPA004 
DEPA005เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้2https://cutt.ly/DEPA005 
DPU001อุตสาหกรรมการบิน10https://cutt.ly/DPU001 
DPU002การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ10https://cutt.ly/DPU002 
DRU001การแสดงและกำกับการแสดง5https://cutt.ly/DRU001 
EAU001อาเซียนศึกษา10https://cutt.ly/EAU001 
HU001เศรษฐกิจพอเพียง5https://cutt.ly/HU001 
HU002หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู5https://cutt.ly/HU002 
HU003เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ5https://cutt.ly/HU003 
HU004กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป5https://cutt.ly/HU004 
HU005ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม5https://cutt.ly/HU005 
HU006การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์5https://cutt.ly/HU006 
HU007ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้5https://cutt.ly/HU007 
HU008พื้นฐาน Internet of Things (IoTs)8https://cutt.ly/HU008 
KMITL001การถ่ายภาพเบื้องต้น6https://cutt.ly/KMITL001 
KMITL002สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่6https://cutt.ly/KMITL002 
KMITL003คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ6https://cutt.ly/KMITL003 
KMITL004หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร6https://cutt.ly/KMITL004 
KMITL005หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร6https://cutt.ly/KMITL005 
KMITL006การปลูกพืชเบื้องต้น6https://cutt.ly/KMITL006 
KMITL007การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น6https://cutt.ly/KMITL007 
KMITL008การถ่ายภาพบุคคล6https://cutt.ly/KMITL008 
KMITL009การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์6https://cutt.ly/KMITL009 
KMITL010การผลิตหนังสั้น6https://cutt.ly/KMITL010 
KMITL011โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน6https://cutt.ly/KMITL011 
KMITL012การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน6https://cutt.ly/KMITL012 
KMITL013การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม6https://cutt.ly/KMITL013 
KMITL014การท่องเที่ยวโดยชุมชน6https://cutt.ly/KMITL014 
KMUTNB001การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality10https://cutt.ly/KMUTNB001ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
KMUTNB002เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน8https://cutt.ly/KMUTNB002 
KMUTT001การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา16https://cutt.ly/KMUTT001 
KMUTT002การออกแบบวงจรลำดับ16https://cutt.ly/KMUTT002 
KMUTT003เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง16https://cutt.ly/KMUTT003 
KMUTT004ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู16https://cutt.ly/KMUTT004 
KMUTT005แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง16https://cutt.ly/KMUTT005 
KMUTT006การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา16https://cutt.ly/KMUTT006 
KMUTT007การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์16https://cutt.ly/KMUTT007 
KMUTT008การผลิตรายการโทรทัศน์16https://cutt.ly/KMUTT008 
KMUTT009การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา16https://cutt.ly/KMUTT009 
KMUTT010การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)6https://cutt.ly/KMUTT010 
KMUTT011การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้5https://cutt.ly/KMUTT011 
KMUTT012หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์12https://cutt.ly/KMUTT012 
KMUTT013การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 15https://cutt.ly/KMUTT013 
KMUTT014เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล5https://cutt.ly/KMUTT014 
KMUTT015การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์5https://cutt.ly/KMUTT015 
KMUTT016รู้รอบด้านการนำเสนอ5https://cutt.ly/KMUTT016 
KMUTT017นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา5https://cutt.ly/KMUTT017 
KU001คณิตศาสตร์วิศวกรรม II45https://cutt.ly/KU001 
KU004นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา5https://cutt.ly/KU004 
KUJ001เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning5https://cutt.ly/KUJ001 
MFU001การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ30https://cutt.ly/MFU001 
MJU001การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ10https://cutt.ly/MJU001 
MU001การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ10https://cutt.ly/MU001 
MU002กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม8https://cutt.ly/MU002 
MU003การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา8https://cutt.ly/MU003 
MU004การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา10https://cutt.ly/MU004 
MU005การออกแบบวงจรดิจิทัล8https://cutt.ly/MU005 
MU006การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ10https://cutt.ly/MU006 
MU007การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน10https://cutt.ly/MU007 
MU008ภัยพิบัติใกล้ตัว8https://cutt.ly/MU008 
MU010การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้10https://cutt.ly/MU010 
MU011กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้7https://cutt.ly/MU011 
MU012EMS สายด่วนฉุกเฉิน10https://cutt.ly/MU012 
MU013การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย5https://cutt.ly/MU013 
MU014การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ10https://cutt.ly/MU014 
MU015วิทย์เพื่อชีวิต8https://cutt.ly/MU015 
MU016การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.012https://cutt.ly/MU016 
NESDC001ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ7https://cutt.ly/NESDC001 
NRRU001การรู้สารสนเทศ24https://cutt.ly/NRRU001 
NRRU005เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น12https://cutt.ly/NRRU005 
NU001อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น25https://cutt.ly/NU001 
NU002โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ10https://cutt.ly/NU002 
NU003เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน10https://cutt.ly/NU003 
NU005เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง5https://cutt.ly/NU005 
NU007การบริหารงานภาครัฐ5https://cutt.ly/NU007 
NU009การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์6https://cutt.ly/NU009 
NU011กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย6https://cutt.ly/NU011 
NU012การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่6https://cutt.ly/NU012 
NU013พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม6https://cutt.ly/NU013 
NU014การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์6https://cutt.ly/NU014 
NU016การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ6https://cutt.ly/NU016 
NU017การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร6https://cutt.ly/NU017 
NU025ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร5https://cutt.ly/NU025 
NU026ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร5https://cutt.ly/NU026 
NU030คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน10https://cutt.ly/NU030 
NU031ระบบการสอนอัจฉริยะ8https://cutt.ly/NU031 
NU035เขียนแบบสถาปัตยกรรม8https://cutt.ly/NU035 
NU040การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น5https://cutt.ly/NU040 
NU042จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น5https://cutt.ly/NU042 
NU043ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์10https://cutt.ly/NU043 
NU047การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว10https://cutt.ly/NU047 
OCSC001การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม5https://cutt.ly/OCSC001 
OCSC002การสื่อสารและการประสานงาน5https://cutt.ly/OCSC002 
OCSC003การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ7https://cutt.ly/OCSC003 
OCSC004ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่7https://cutt.ly/OCSC004 
OCSC005การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล5https://cutt.ly/OCSC005 
OCSC006การออกแบบองค์กรดิจิทัล5https://cutt.ly/OCSC006 
OCSC007การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล5https://cutt.ly/OCSC007 
OCSC008Google Tools เพื่อการพัฒนางาน6https://cutt.ly/OCSC008 
OCSC009การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา5https://cutt.ly/OCSC009 
OCSC010วินัยและจรรยาข้าราชการ5https://cutt.ly/OCSC010 
OCSC011การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ5https://cutt.ly/OCSC011 
OCSC012ระบบราชการไทย5https://cutt.ly/OCSC012 
OCSC013การเป็นข้าราชการ5https://cutt.ly/OCSC013 
OCSC014การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี5https://cutt.ly/OCSC014 
OCSC015การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท5https://cutt.ly/OCSC015 
ONDE001ชุมชนคนเกษตร 4.01https://cutt.ly/ONDE001ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE002สาธารณสุขสร้างสุขชุมชน1https://cutt.ly/ONDE002ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE003คนสร้างอาชีพ1https://cutt.ly/ONDE003ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE004ชุมชนเทคโนโลยี1https://cutt.ly/ONDE004ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
ONDE005วัฒนธรรมยุค 4.01https://cutt.ly/ONDE005ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
PIM001จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว10https://cutt.ly/PIM001 
PIM002การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.06https://cutt.ly/PIM002 
PIM003วิจัยทางธุรกิจ6https://cutt.ly/PIM003 
PIM004พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล10https://cutt.ly/PIM004 
PIM005กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ10https://cutt.ly/PIM005 
PIM006หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ10https://cutt.ly/PIM006 
PIM007การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง6https://cutt.ly/PIM007 
PIM008การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.06https://cutt.ly/PIM008 
PIM009หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ10https://cutt.ly/PIM009 
PIM010การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร6https://cutt.ly/PIM010 
PIM011การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์6https://cutt.ly/PIM011 
PIM012การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ6https://cutt.ly/PIM012 
PIM013เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์10https://cutt.ly/PIM013 
PIM014ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ8https://cutt.ly/PIM014 
PIM015การบริหารค่าตอบแทน6https://cutt.ly/PIM015 
PIM016เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ6https://cutt.ly/PIM016 
PKRU001การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS PowerPoint 20139https://cutt.ly/PKRU001 
PKRU002หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive6https://cutt.ly/PKRU002 
PKRU003หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites7https://cutt.ly/PKRU003 
PPC001สายส่งและสายอากาศ5https://cutt.ly/PPC001 
PSRU001นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา15https://cutt.ly/PSRU001 
PSU002ศิลปะอิสลาม20https://cutt.ly/PSU002 
PSU003เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา5https://cutt.ly/PSU003 
PSU004บาติก 15https://cutt.ly/PSU004 
PSU006สุขภาวะกายและจิต10https://cutt.ly/PSU006 
PSU008การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย10https://cutt.ly/PSU008 
RAJAPARK001จริยธรรมทางธุรกิจ10https://cutt.ly/RAJAPARK001 
RAJAPARK002การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่10https://cutt.ly/RAJAPARK002 
RBAC001เทคโนโลยีการเงิน8https://cutt.ly/RBAC001 
RBAC002ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ10https://cutt.ly/RBAC002 
RMUTI001การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่12https://cutt.ly/RMUTI001 
RMUTK001การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์5https://cutt.ly/RMUTK001 
RMUTL.TAK001ระบบสารสนเทศทางบัญชี8https://cutt.ly/RMUTL_TAK001 
RMUTL.TAK002บัญชีเบื้องต้น5https://cutt.ly/RMUTL_TAK002 
RMUTL.TAK003การบัญชีบริหาร10https://cutt.ly/RMUTL_TAK003 
RMUTR001การผลิตภาพยนต์ดิจิทัล5https://cutt.ly/RMUTR001 
RPU001การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน6https://cutt.ly/RPU001 
RSU001ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล)10https://cutt.ly/RSU001 
RSU002เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน10https://cutt.ly/RSU002 
RSU003การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล10https://cutt.ly/RSU003 
RSU004ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์10https://cutt.ly/RSU004 
SCPHPL001ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น10https://cutt.ly/SCPHPL001-1 
SCT001การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 201312https://cutt.ly/SCT001-1 
SCT002การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์8https://cutt.ly/SCT002-1 
SCT003การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน5https://cutt.ly/SCT003-1 
SCT004ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์10https://cutt.ly/SCT004-1 
SDU002การบริการอาหารและเครื่องดื่ม10https://cutt.ly/SDU002-1 
SDU004อาหารอาเซียน10https://cutt.ly/SDU004-1ขออภัยรายวิชานี้เรียนเสริมความรู้ไม่มีใบประกาศนียบัตร
SPU001โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น10https://cutt.ly/SPU001 
SPU002เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน10https://cutt.ly/SPU002 
SPU003การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน10https://cutt.ly/SPU003 
SPU004การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน10https://cutt.ly/SPU004 
SPU005เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital10https://cutt.ly/SPU005 
SPU006กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร10https://cutt.ly/SPU006 
SPU007สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล10https://cutt.ly/SPU007 
SRU001การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 201310https://cutt.ly/SRU001 
SRU002การจัดการสารสนเทศสำนักงาน5https://cutt.ly/SRU002 
SRU003ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน5https://cutt.ly/SRU003 
SRU004การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา6https://cutt.ly/SRU004 
STC001ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม5https://cutt.ly/STC001 
STOU.CCDKM001สตาร์ทอัพอังกฤษ30https://cutt.ly/CCDKM001 
STOU.CCDKM002รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน20https://cutt.ly/CCDKM002 
STOU.CCDKM003สตาร์ทอัพชุมชน15https://cutt.ly/CCDKM003 
STOU.CCDKM004พื้นที่จุดประกาย15https://cutt.ly/CCDKM004 
STOU.CCDKM005ชีวิตทันยุค15https://cutt.ly/CCDKM005 
STOU.CCDKM006ชุมชนไอดอล20https://cutt.ly/CCDKM006 
STOU.CCDKM007ท่องเที่ยวชุมชน10https://cutt.ly/CCDKM007 
STOU.CCDKM008ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย10https://cutt.ly/CCDKM008 
STOU.CCDKM009ศิลปะการปรุงอาหาร10https://cutt.ly/CCDKM009 
STOU.CCDKM010พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน10https://cutt.ly/CCDKM010 
STOU.CCDKM011ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว10https://cutt.ly/CCDKM011 
STOU.CCDKM012ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ10https://cutt.ly/CCDKM012 
STOU001ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่คนไทยต้องรู้10https://cutt.ly/STOU001 
STOU002พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์10https://cutt.ly/STOU002 
STOU003การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์10https://cutt.ly/STOU003 
STOU004การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน10https://cutt.ly/STOU004 
STOU005ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา10https://cutt.ly/STOU005 
STOU006เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล10https://cutt.ly/STOU006 
STOU007การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ10https://cutt.ly/STOU007 
STOU008กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398)10https://cutt.ly/STOU008 
STOU009คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ10https://cutt.ly/STOU009 
STOU010การดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม10https://cutt.ly/STOU010 
STOU011การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย10https://cutt.ly/STOU011 
STOU012การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ10https://cutt.ly/STOU012 
STOU013เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ30https://cutt.ly/STOU013 
STOU014การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ10https://cutt.ly/STOU014 
STOU015สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด)10https://cutt.ly/STOU015 
STOU016Young Smart Farmer ยุคไทยแลนด์ 4.010https://cutt.ly/STOU016 
STOU017ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน10https://cutt.ly/STOU017 
STOU018สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล8https://cutt.ly/STOU018 
STOU019ศาสตร์แห่งการชะลอวัย10https://cutt.ly/STOU019 
STOU021การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม10https://cutt.ly/STOU021 
SU004การวิจัยทางการศึกษา12https://cutt.ly/SU004 
SU007เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม20https://cutt.ly/SU007 
SU008พลเมืองดิจิทัล5https://cutt.ly/SU008 
SU009มนุษย์กับศิลปะ30https://cutt.ly/SU009 
SUT001คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์24https://cutt.ly/SUT001 
SUT002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ12https://cutt.ly/SUT002 
SUT003การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า12https://cutt.ly/SUT003 
SWU001การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น10https://cutt.ly/SWU001 
SWU003Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 216https://cutt.ly/SWU003 
SWU006การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล6https://cutt.ly/SWU006 
SWU011การออกแบบ Infographic6https://cutt.ly/SWU011 
SWU014วิทยาการข้อมูล45https://cutt.ly/SWU014 
TSU001ทักษิณศึกษา5https://cutt.ly/TSU001 
TSU002ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้5https://cutt.ly/TSU002 
TSU003วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้5https://cutt.ly/TSU003 
URU001เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข45https://cutt.ly/URU001 
URU002ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง30https://cutt.ly/URU002 
URU003การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 2130https://cutt.ly/URU003 
WU001เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต15https://cutt.ly/WU001 
WU002ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม15https://cutt.ly/WU002 
WU003จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ5https://cutt.ly/WU003 
WU004จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น5https://cutt.ly/WU004 
WU005เตรียมสหกิจศึกษา15https://cutt.ly/WU005 
WU006อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย6https://cutt.ly/WU006 
WU014ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย10https://cutt.ly/WU014

 

ขอขอบคุณที่มา : Thai Mooc

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...