fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

เนื้อหา

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัว

 • ข้อมูล
 • ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ผลการปฏิบัติงาน
 • ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
 • การประเมินตนเองของครู         

ตอนที่  2  ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน                            
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล        

ภาคผนวก        

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนาน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 , https://www.hongpakkroo.com/3633.html,โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น