fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติ ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นหรือ เปลี่ยนตําแหน่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่มา ก.ค.ศ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น