fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ทิศทางและการเปลี่ยนแปลง พรบการศึกษา 2562(เหมาะสำหรับ คุณครู นักศึกษา  ผู้เตรียมสอบ )

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 

จากที่ทางครูประถมได้นำเสนอการข่าวเกี่ยวกับ พรบ การศึกษา

วันนี้ จะมานำเสนอ ข้อแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง จาก พรบการศึก ฉบับใหม่
ซึ่งได้ประกาศใช้ที่เรียบร้อย วันที่ 1 พฤษภาคม 2562(พรบการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันที่เท่าไร )

ต้องการให้ทราบว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว

เราจะเห็นมีหลายท่านพูดถึงประเด็นอยู่หลายๆเรื่องเกี่ยวกับ พรบการศึกษาฉบับนี้เช่น 

 • เรื่องผู้ใหญ่ 
 • ผู้ช่วยครูใหญ่ 
 • เรื่องเงินวิทยฐานะ 
 • การเปลี่ยนแปลงใบประกอบวิชาชีพเป็นใบรับรองความเป็นครู

(ตัวอย่าง มาตราต่างๆในพรบการศึกษา ปี 2562)

มาตรา ๓๕ ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีครูใหญ่คนหนึ่งรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในสถานศึกษาโดยจะให้มีผู้ช่วยในการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสมด้วยก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงเจ้าสังกัดกำหนด
ครูใหญ่ต้องทำหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้วตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของครูกำหนด
ผู้ช่วยครูใหญ่ที่ทำหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครูก็ได้

มาตรา ๓๗ ให้ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครูได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครูอาจมีระดับตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่อาจมีชื่อตำแหน่งเรียกเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนดได้ มาตรา ๓๘

ให้มีองค์กรของครู เรียกว่า “คุรุสภา” มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการออกใบรับรองความเป็นครู พักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองความเป็นครู ดูแล ส่งเสริมช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และประโยชน์อื่นใด รวมตลอดทั้งการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ และหน้าที่อื่นที่จะยังประโยชน์ต่อครู การจัดตั้ง การเป็นสมาชิก การบริหารและการดำเนินการของคุรุสภาตามวรรคหนึ่ง และหน้าที่และอำนาจอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อาจดูแล้วยังงง มาดูภาพประกอบดีกว่าค่ะ

พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62
พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62 มาตราที่ 4 มาตราที่ 9

 

พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62
พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62 มาตราที่ 17  การรับรองความเป็นครู

 

 

 

 

 

 

พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62
พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62 การเลื่อนฐานะ หรือตำแหน่งของครู
พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62
พ-ร-บ-การศึกษาแห่งชาติ 62 พูดถึงตำแหน่งครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่

 

สำหรับข้อมูลที่ทางครูประถมได้นำมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบการศึกษาหากขาดตกบกพร่องในส่วนต่างหรือหากไม่เข้าใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองให้ได้รับรายละเอียดมากขึ้นครูประถมได้ แปะ คำว่าแปะ ลิงค์ ไว้ด้านบนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 

 

สามารถติดตามข่าว การศึกษาได้ที่เว็บครูประถมดอทคอม หรือต้องการข้อมูล ไฟล์เอกสารต่างๆ สามารถแอดไลน์ไปคุยกับ ครูประถม     ไลน์ @krupatom 

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น