fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เอกสาร การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ตามที่ ครูหลายท่านสอบถามเรื่อง การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามครุสภากำหนด นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง ครูประถมได้นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

การยื่นจองออนไลน์ KSP e–Service

ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 การตรวจสอบข้อมูล

 วิธีการพิมพ์ข้อมูลใบแบบฟอร์ม

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ชาวไทย)

เอกสารประกอบด้วย

ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คส.01.10 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คส.01.20 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คส.01.30 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.01.40 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย

แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 เอกสารประกอบด้วย

คส.02.10 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คส.02.20 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คส.02.30 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.02.40 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย

แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับครูชาวต่างประเทศ (foreign Teachers)

เอกสารประกอบด้วย


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น