fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายบำเหน็จ ให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เริ่ม 1 ก.ค. 62

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถม ท่านใดที่รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  สามารถแจ้งขอรับตามสิทธิ โดยครูประถมจะต้องมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562  หากครูประถมที่รับบำนาญ ที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับเพิ่มได้ในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ

 

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้รับบำนาญ สามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพ      ในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิได้ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 หากผู้รับบำนาญ ที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับเพิ่มได้ในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทั้งแบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันและแบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกันที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบสิทธิและแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น (ประมาณการ) ได้ด้วยตนเอง ในระบบ E-Filing หรือตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ สำนักงานคลังจังหวัดและกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ทั้งแบบกรณีไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน คือ ไม่มีหนี้อยู่กับสถาบันการเงิน หรือไม่ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงิน หรือแบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกันอยู่กับสถาบันการเงิน กรณีที่ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงิน ก็สามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น (ประมาณการ) ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนบำเหน็จดำรงชีพที่มีสิทธิได้รับ จำนวนบำเหน็จตกทอดคงเหลือ          สำหรับผู้มีสิทธิที่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันอยู่กับสถาบันการเงิน ระบบจะแสดงจำนวนบำเหน็จดำรงชีพที่จะมีสิทธิได้รับตามจำนวนที่เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันเงินกู้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยได้รับตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. เป็นตัวเงินเต็มจำนวน 2. เป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและนำไปลดยอดหนี้อีกส่วนหนึ่ง 3. นำไปลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน

สำหรับผู้รับบำนาญที่มีอายุ 60 ปี และ 65 ปี การยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม
ที่เคยปฏิบัติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามกรมบัญชีกลางได้ที่หมายเลข 02-1277000 ต่อ 6214, 4512, 4250 และ 4212 สำหรับส่วนภูมิภาคสอบถาม ได้ที่สำนักงานคลังเขต 1-9 หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา กรมบัญชีกลาง


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น