fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. สั่ง บรูณาการวิชาลูกเสือ เข้าวิชาทั่วไป เพื่อให้การเรียนสนุกสนาน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ครูประถมหลายท่านจะทราบดีว่าวิชาลูกเสือ เป็นวิชาที่เน้นทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า และยังเป็นวิชาที่สนุกสนาน ทำให้ครูประถมได้ร่วมกิจกรรม และ หลังจากนี้ครูประถมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย

ลูกเสือ – เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายอย่างแน่วแน่ในการพัฒนากิจการลูกเสือ ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า

 

ดังนั้น สพฐ. จึงมีมาตราการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร นำลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม สร้างทักษะให้ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

“นอกจากการจัดกิจกรรมลูกเสือแล้ว วิชาลูกเสือถือเป็นวิชาที่สามารถบรูณาการเข้ากับทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระได้ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ การงานอาชีพ จึงสั่งให้ทุกโรงเรียนนำลูกเสือเข้าไปบูรณาการให้อยู่ในวิชาเรียนทั่วไป เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน”

 

ที่มา ข่าวสด


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น