fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.เปิดบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สำหรับวันนี้ ครูประถม มีข่าวสารเรื่อง สพฐ. มีการจัดสรรงบประมาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ สำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก และหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเป็นหน่วยเบิก

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีจัดสรร ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็น ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และขอกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน โดยในกาารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน ให้คำนำถึงคามเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งในการจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๒ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก และหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเป็นหน่วยเบิก สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ตาม แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้

๑. เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นลำดับ

๒. กรณีดำเนินการตาม ข้อ ๑ ไปแล้ว ให้เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

๓. กรณีดำเนินการตาม ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว มีวงเงินเหลือ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรร และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในรายการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

Download: หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๖๐๖ หนังสือถึง สพป. การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Download: บัญชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น