fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษารณรงค์ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียไปโรงเรียนเกินจำเป็น นั้น

ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย และความปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน เห็นควรเเจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชักซ้อมความเข้าใจ และกำชับสถานศึกษาให้ดำเนินการตาม มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น ดังนี้

๑. กำชับและทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปกครองให้นักเรียนมีการจัดตารางการเรียนการสอน และนำสิ่งของมาโรงเรียนเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน

๒. น้ำหนักกระเป๋าของนักเรียนควรมีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ น้ำหนักตัวนักเรียนตามอายุ เช่น

๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนไม่เกิน ๓.๕ กิโลกรัม

๒.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนไม่เกิน ๕ กิโลกรัม

๒.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนไม่เกิน ๔.๕ กิโลกรัม

๒.๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๕ ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของน้ำหนักนักเรียน หรือประมาณ ๔.๕ กิโลกรัม

๓. กรณีใช้กระเป๋าสะพายไหล่ ควรใช้สายสะพายกระเป๋าที่มีความกว้างมากกว่า ๕ เซนติเมตร และขณะสะพายกระเป๋าคารสะพายไหล่ทั้ง ๒ บ่า และให้กระเป๋าแนบหลัง ก้นกระเป๋าต้องไม่อยู่ต่ำกว่าบั้นเอวหากมีสายรัดอก หรือสายรัดเอว ให้รัดด้วย พร้อมทั้งเดินตัวตรง

๔. ควรจัดกระเป๋าให้สิ่งของในกระเป๋ามีการกระจายน้ำหนัก

๕. ในกรณีที่นักเรียนมีอาการปวดหลัง ปวดคอปวดไหล่ หรือปวดศรีษะ ควรแนะนำผู้ปกครองให้นำนักเรียนไปปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญระบบโครงสร้างร่างกาย

๖. สถานศึกษาควรจัดสถานที่หรือช่องเก็บหนังสือและอูปกรณ์การเรียนของนักเรียนแต่ละคนให้มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา

๗. สถานศึกษาควรกำชับให้ครูผู้สอนพิจารณาการใช้สื่อในการบูรณาการการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียนด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพในการดำรงชีวิต มีพัฒนาการทีเหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่มากขึ้น

จึงเรียนชักซ้อมมาเพื่อทราบและดำาเนินการ

ขอแสดงความนับถือ (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๖๕๘

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น